ด้านบัญชี

รับทำบัญชี ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร การจัดเก็บเอกสารพื้นฐานเพื่อนำมาบันทึกบัญชี และวิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกฏหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด การบันทึกบัญชีตามมาตราฐานบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Express Program) ที่สรรพากรรับรองการคำนวณ จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ และนำส่งสรรพากร

จัดเตรียมนำส่งแบบรายการและชำระภาษีประจำเดือน ที่กรมสรรพากร

  • ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภพ.30(vat 7%),ภพ.36,ภงด.54,ภธ.40,พร้อมทั้งรายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย

จัดเตรียมนำส่งแบบรายการและชำระภาษีประจำปี ที่กรมสรรพากร

  • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)

  • จัดทำงบการเงินประจำปี และภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปีซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดบัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ผ่านช่องทางออนไลน์ และนำยื่นที่กรมสรรพากร

  • จัดทำรายงานภาษีเงินได้ (เงินเดือน) ประจำปีภาษี (ภงด.1ก)

  • จัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภงด.90,ภงด.94,ภงด.91

จัดเตรียมนำยื่นแบบประจำปี ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  • จัดทำงบการเงินประจำปี (สบช.3) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านช่องทางออนไลน์ และนำยื่นที่สำนักงานกระทรวงพาณิชย์

จัดเตรียมนำยื่นแบบประจำเดือน และประจำปี ที่สำนักงานประกันสังคม

  • จัดทำและรับแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม แจ้งเข้า – ออก ผู้ประกันตน เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง นำส่งเงินสมทบประจำปีกองทุนเงินทดแทน พร้อมนำส่งภาษีประกันสังคมประจำเดือนผ่านช่องทางออนไลน์ และที่สำนักงานประกันสังคม
  • จัดทำและนำส่งแบบคำนวณรายงานค่าจ้างประจำปี (กท.20) ที่สำนักงานประกันสังคม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

โทรศัพท์/แฟกซ์

+66 (0) 32 513 153
+66 (0) 62 8264224

ที่อยู่อีเมล

info@tuk-accounting.com

ที่ตั้งบริษัท

4/85 (ติดกับเพลินวาน) ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Copyright © 2024 Tuk Hua Hin Accounting and Law Co., Ltd.. All rights reserved.
Call Us Today